COLUMN

BAZUINGESCHAL IN DBA-LAND

Handhaven of niet handhaven, dat is de kwestie. William had de vraag kunnen optekenen zij het dat de arbeidsmarkt van nu niet is te vergelijken met die van ruim 400 jaar geleden. Ja hoor, daar is ie weer, de kernvraag rondom de Wet DBA die ruim zes jaar rondcirkelt.

Bij het online gaan van deze bijdrage is nog niet bekend wat de stand van zaken is. Beloofd is dat er een antwoord komt vóór het zomerreces van de Tweede Kamer. Dat reces begint op 8 juli.

Geldigheidsduur

Niet handhaven van de Wet DBA behoudens bij kwaadwillendheid heeft zo zijn gevolgen. Zo zijn modelovereenkomsten voor sommige branches inmiddels uit hun vijf jaars-geldigheidstermijn gelopen zonder dat ze verlengd zijn. Kan zijn dat een aantal nog in hun verlengingspoging zit of dat de poging is afgewezen door de belastingdienst of dat er niet eens een verlengingspoging is gedaan.

De geldigheidsduur van een modelovereenkomst verstreken zijnde, betekent dat deze geen zekerheid meer geeft over hoe de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gekwalificeerd wordt.

Registratienummer

Ook komt het – door het niet handhaven van de wet DBA – voor dat verzuimd wordt expliciet in de modelovereenkomst het nummer op te nemen waarmee de modelovereenkomst is geregistreerd bij de belastingdienst. Dat verzuim heeft als consequentie dat contractspartijen aan de gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen kunnen ontlenen dat geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen.

Oeps, tussenkomst vergeten

Verder zijn er partijen die nog steeds niet weten dat, als een opdrachtgever een opdrachtnemer inhuurt om werkzaamheden voor een derde te verrichten, dan het model tussenkomst moet worden gebruikt om afdragen van loonheffing te voorkomen. Ze denken nog regelmatig ten onrechte dat dan een model geen-werkgeversgezag of vrije vervanging voldoende is, NEE dus.

Werknemerspremies verhalen is strafbaar

En nog steeds zijn er ook opdrachtgevers die denken dat, als een arbeidsrelatie achteraf als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt door de belastingdienst, ze vervolgens de premies werknemersverzekeringen kunnen verhalen op de opdrachtnemer, die achteraf blijkt werknemer te zijn. Dat is echter strafbaar bij wet en een bepaling, die dat verhaal regelt, is bovendien simpelweg nietig. Het heeft dus geen zin en doe het niet tenzij je een straf wilt oplopen.

Capaciteit versus handhaving Wet DBA

Niet handhaven heeft dus zo zijn gevolgen in de rechtspraktijk. Voor zover er kennis is bij opdrachtgevers en opdrachtnemers, is die gaandeweg verwaterd want handhaving ontbrak. De Algemene Rekenkamer heeft in onderzoek naar handhaving bij 'schijnzelfstandigheid' diverse issues blootgelegd die overigens al ruimschoots bekend waren. De belangrijkste factor is dat de belastingdienst volgens de Rekenkamer onder de huidige wet- en regelgeving te weinig gespecialiseerde belastingambtenaren heeft. Dus, wie de Wet DBA wil gaan handhaven, zal een bataljon aan belastingmedewerkers - al dan niet zzp-er - moeten werven. Dat lijkt mij een prima klus voor prof. dr. ir. P. Akkermans.

Tom van Laar

Deel deze pagina